MIS ON KAASAMINE?


Kõige üldisemalt on kaasamine sellise keskkonna loomine, kus inimesed on valmis tegutsema, võtma vastutust ja pühenduma. Kaasamine algab vajadusest, mis sünnib elust endast: ühel hetkel tajume, et üksinda edasi minna ei saa  ning pole ehk vajadustki. Meil kõigil on võimalus ja eeldused kaasavalt tegutseda ja juhtida: meis kõigis on olemas vajalikud  ressursid ja sisemine tarkus tänu millele on meil võimalik arukalt tegutseda ning leida raskustele ja probleemidele lahendusi. Kaasamise praktiseerimine nii inimese kui  kollektiivi tasandil aitab grupil või kogukonnal liikuda sügavama koostöö ja dialoogi suunas.

Kaasav juhtimine lähtub eeldusest, et lahenduste leidmiseks on oluline luua ruum, kus inimesed  saavad kokku ja räägivad sellest, mis on nende jaoks tegelikult oluline. Selles ruumis sünnibki inimeste vahel dialoog, mis innustab koos mõtlema, unistama, vastutust võtma ning soovitud ideid ellu viima. Et dialoogi aluseks on vestlused, on kaasajate jaoks oluline luua  selline keskkond, milles toimuvad vestlused oleksid tõeliselt sisukad. Uued asjad sünnivad erinevate valdkondade kokkupuutepunktis ning inimeste omavahelistes tõelistes, siirastes vestlustes. Nii saavad sündida positiivsed ja ühiskonna arengut toetavad lahendused.

Kaasav juhtimine on suunatud muutuste ellukutsumisele ja ühise heaolu loomisele. Seepärast on kaasamine kui juhtimispraktika oluline organisatsioonides, ühendustes, kogukondades ja meeskondades, kus:

 • soovitakse näha inimesi ühise eesmärgi nimel tegutsemas;

 • olemasolevale probleemile puudub ühene lahendus;

 • otsused puudutavad paljusid inimesi; 

 • on kriis, tüli või segadus;

 • soovitakse leida loovaid, tulevikku suunatud lahendusi;

 • vastuvõetud otsusega kaasneb vastutus ja inimestel on võimalus asju ellu viia;

 • tahetakse teha otsused läbipaistvamaks.

Kaasamise abil on võimalik toetada:

 • olemasolevate projektide edasiarendamist;

 • uute algatuste käivitamist;

 • uuenduslike ideede avastamist ja elluviimist;

 • uute võrgustike loomist ja hoidmist.